Bedrijven die hun organisatie innoveren blijken beter in staat om een langdurig concurrentievoordeel te behalen. Dit komt omdat ze erin slagen meer klanten te benaderen en daardoor een hogere groei weten te bereiken (bron: Erasmus innovatie- en concurrentie monitor). Innovatie van de organisatie (sociale innovatie) biedt mogelijkheden om een aantal vraagstukken op te lossen, zoals de inzet van bestaand en toekomstig arbeidspotentieel, uitdaging in het werk, afstemming privé en werk en de fysieke mobiliteit.

Regelvrijheid

Uit (literatuur) onderzoek blijkt dat het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties binnen sociale innovatie een belangrijke basis vormt. Binnen de context van hoogwaardige arbeidsrelaties past een hoge mate van regelvrijheid voor de individuele medewerker. Dit bestaat onder andere uit het toekennen van bevoegdheden waardoor de medewerkers hun eigen werk kunnen beïnvloeden. Op deze manier kunnen door hen vraagstukken en verstoringen in het proces zelfstandig worden opgelost.

Samenwerking

De individuele regelvrijheid kan echter haaks staan op noodzakelijke samenwerking binnen groepen. De samenwerking vraagt echter om vormen van coördinatie. Een antwoord hierop is horizontale decentralisatie. Hierbij gaat het erom zelfstandig opererende eenheden te creëren. Binnen deze eenheden werken opeenvolgende afhankelijkheden samen in één groep. Om tot een effectieve samenwerking te komen dient er binnen de groep in ruime mate te worden gecommuniceerd over de gemeenschappelijke taken, doelstellingen en opvattingen over de manier waarop de groepsresultaten bereikt dienen te worden.

Cohesie

Deze communicatie leidt tot een duidelijke taakidentiteit die vervolgens voor meer cohesie zorgt in een groep. De groepen waarin samengewerkt wordt zullen voldoende mandaat en vertrouwen dienen te hebben om zelfstandig de processen in te richten en daar waar nodig bij te stellen.

Betrokkenheid

Wanneer aan de individuele medewerkers en aan groepen regelvrijheid en duidelijke taken worden toegekend en de resultaten regelmatig evalueert, dan zal men zich verantwoordelijk gaan voelen. Deze verantwoordelijkheid uit zich met name in een hoge mate van betrokkenheid. De energie zal dan minder in de procesbeheersing gaan zitten en meer op de resultaten gericht zijn. De productiviteit en het innovatief vermogen zullen hierdoor toenemen.