Innovatief digitaliseren? Het is mogelijk, maar dan moet je wel beter naar elkaar kijken en tempo (blijven) maken.
Gemeenten hebben afgelopen juni, tijdens de ALV van de VNG, aangegeven dat zij behoefte hebben aan een meer innovatieve wijze van digitalisering. Zij zijn daarbij tot de slotsom gekomen dat er, meer dan nu het geval is, (meer) naar elkaar gekeken moet worden. Dat is ook een van de uitgangspunten van de ‘Digitale Agenda (2020)’, opgesteld door de VNG.


De digitale agenda

In de Digitale Agenda is gekozen voor een meer proactieve houding tegenover nieuwe ICT-ontwikkelingen. Meer samen doen, met name op de gebieden waarin gemeenten zich ten opzichte van elkaar niet onderscheiden, toewerken naar vereenvoudiging en standaardisatie van werkprocessen, en een verzakelijking in opdrachtgeverschap richting gemeentelijke softwareleveranciers.


Hoe hebben anderen het gedaan?

Met ambities waar je digitaal in 2020 wil staan, ben je er nog niet. Het is een richting die je opgaat, waarbij je de realisatiehorizon beperkt tot een à twee jaar zodat je tempo kunt maken met implementatietrajecten van beperkte omvang. Maar het gaat niet alleen om digitaal te worden. Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dit betekent dat management en directie van gemeenten zich meer moeten verdiepen hoe bepaalde processen lopen en zich de vraag moeten stellen hoe deze processen efficiënter opgezet kunnen worden. Een van de mogelijkheden is kijken naar wat andere gemeenten gedaan hebben. Ook kan met software- en dienstenleveranciers gesproken worden over hun ervaringen met betrekking tot het verbeteren van processen.


Reproduceren

De Digitale Agenda 2020 voorziet in de mogelijkheid dat gemeenten die een succesvol, te reproduceren oplossing gerealiseerd hebben, deze kunnen aanmelden bij de VNG. Daardoor hebben gemeenten snel inzage in werkende innovatieve oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de verbetering in de communicatie richting burgers en bedrijven.


Standaard in plaats van maatwerk

Voor de ICT-afdeling is het van belang om nog eens kritisch te kijken naar de wijze waarop informatie tussen systemen wordt uitgewisseld en in hoeverre gebruik wordt gemaakt van standaarden, in plaats van maatwerk. Standaarden om eenvoudiger informatie uit te wisselen. Niet alleen binnen de eigen gemeente, maar ook tussen gemeente en verbonden partijen. Het adopteren van standaarden, en zorgen voor een releaseplanning waarbij nieuwe standaarden binnen korte tijd na vaststellen in de organisatie geïmplementeerd worden, is mede van belang voor het welslagen van de Digitale Agenda.


Uitdaging voor marktpartijen

Voor marktpartijen betekent de Digitale Agenda dat zij, samen met gemeenten, toewerken naar reproduceerbare oplossingen tegen acceptabele, transparante prijzen en bereid zijn de nieuwste standaarden binnen korte tijd in hun applicaties beschikbaar te hebben.


Transparant

De Digitale Agenda 2020 is een uitdaging. Het realiseren daarvan kan alleen door de samenwerking tussen private- en publieke partijen te intensiveren, waardoor gemeenten tempo kunnen maken. Het vraagt ook dat we transparant communiceren over de bereikte resultaten én over de gemaakte fouten. Niet om met elkaar af te rekenen, maar om te leren en anderen te behoeden voor dezelfde valkuil.

Cees Groeneveld